Meklēt šajā emuārā

otrdiena, 2013. gada 19. marts

Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros

Tiem, kuriem nepatīk lasīt garus tekstus!
01.03.2011. MK noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"aktuālā redakcija
26. punkts:
Saskaņā ar regulas Nr. 73/2009 124.panta 2.punktu vienoto platības maksājumu var saņemt par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā stāda un audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas – apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) – ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku, kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā pēc 2011.gada 1.jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas. Lai pieteiktos vienotajam platības maksājumam, lauksaimnieks Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē kopā ar šo noteikumu 28.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopiju.
 28.punkts:
28. Pretendējot uz vienoto platības maksājumu, lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:
28.1. iesniegumu (1.pielikums);
28.2. Lauku atbalsta dienesta sagatavoto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmēta apsaimniekotā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība.

Regulas Nr. 73/2009 124.panta 2.punkts:
Platība saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu ir:
2. punkts:
 Par visiem lauksaimniecības zemes gabaliem, kas atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem, kā arī par lauksaimniecības zemes gabaliem, kuros iestādīts pamežs ar īsu augseku (KN kods ex060290 41), kas 2003. gada 30. jūnijā bijuši labā lauksaimnieciskā stāvoklī, ir tiesības pretendēt uz maksājumu saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu. Tomēr attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju par visiem lauksaimniecības zemes gabaliem, kas atbilst 1. punktā paredzētajiem kritērijiem, kā arī lauksaimniecības zemes gabaliem, kuros iestādīts pamežs ar īsu augseku (KN kods ex060290 41), ir tiesības pretendēt uz atbalstu.
Izņemot force majeure vai ārkārtējus apstākļus, pirmajā daļā minētie zemes gabali ir lauksaimnieka rīcībā dienā, ko noteikusi dalībvalsts un kas nevar būt vēlāk par laiku, kas minētajā dalībvalstī noteikts atbalsta pieprasījuma grozījumam.
Tās atbilstīgās platības minimālajam lielumam katrā saimniecībā, par kuru var pieprasīt maksājumu, ir 0,3 ha. Tomēr jebkura jaunā dalībvalsts var nolemt, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas, noteikt lielāku minimālo lielumu, kas nepārsniedz 1 ha.
avots : http://www.likumi.lv/doc.php?id=227324 , apmeklēts 2013. gada 19. martā

 

otrdiena, 2013. gada 5. marts

Pirmie rezultāti konferencē - Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai


Laikā no 21.- 22. februārim, Latvijas Lauksaimniecības universitātē norisinājās konference 'Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai'.
Ar pirmajiem rezultātiem par pētījumu – 'DAUDZFUNKCIONĀLU ENERĢĒTISKO AUGU PLANTĀCIJU IERĪKOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA: ZĀLAUGU RAŽĪBA ATŠĶIRĪGOS MĒSLOJUMU FONOS', savus interesentus iepazīstināja LVMI 'Silava' un LLU aģentūras Zemkopības ZI pētnieki. Sīkāk ar iegūtajiem rezultātiem par iespējām pielietot atkritumproduktus kā mēslojumu atjaunojamo energo augu plantācijās ir iespējams iepazīties: http://www.zzi.llu.lv/?ri=1917